Kompetencer

Kompetencer 

STMØ, Strategic Transport Management i Øresundsregionen skal være med til at klarlægge Øresundsregionens transportkompetencer med henblik på at opnå øget bevidsthed om, hvordan disse kan forbedres og vi­de­re­­udvikles. Øre­sunds­regionen skal på sigt kunne opnå den gunstigst mulige position i kon­kur­ren­cen med andre regioner/metropoler. Denne position skal blandt andet opnås via nedbrydelse af transportbarrierer og øget integration. Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) gör detta genom att  skapa ett Öresundsövergripande utbildningssamarbete på master/candidatnivå i det tvärvetenskapliga kunskapsområdet Strategic Transport Management. Utbildningssamarbetet med ett Öresundsintegrerande perspektiv bidrar inte bara till ökad integration mellan den danska och svenska sidan i Öresundsregionen, utan också till att målet om ett hålllbart transportsystem i Regionen kan uppnås. Därigenom blir STMØ också en viktig faktor för att stärka Öresundsregionens konkurrenskraft i det globala perspektivet.  Samtidigt som de transportrelaterade utbildningsresurserna utnyttjas på ett effektivare sätt, skapar samarbetet också bättre förutsättningar för samsyn på hur transportbarriärer kan undvikas bland framtidens aktörer. I projektets inledande aktivitetsfas analyserades transportbarriärer som kan påverka utvecklingen i Regionen brett och utifrån olika synvinklar. I dess andra aktivitetsfas fördjupades analyserna i samråd med aktörerna i transportsektorn på några centrala områden där transportbarriärernas orsaker, effekter och möjliga lösningar studerades på såväl samhälls- och sektors-/branschnivå som på företags- och individplanet, modellerades och för att slutligen kopplas till kunskapsområdet Strategic Transport Management. Alla projektets publikationer kan användas, och används, i undervisningen på de utbildningar som ingår i utbildningssamarbetet. Projektet har visat att en av huvudbarriärerna finns inom utbildningsområdet - kompetenser utnyttjas och delas inte i tillräcklig utsträckning. Detta är något som STMØ ändrar på genom sitt samarbete kring masterkurser inom Strategic Transport Management, där en stor rad speciellt utvalda kurser görs tillgängliga för studenter inom ramen för sina ordinarie examina, och som ger dem ett profilintyg som indikerar att deras Master/Candidatexamen har STMØ-inriktning.
 Förutom samarbete kring högre transport-, logistik, och infrastrukturutbildning, kan STMØ också erbjuda nya verktyg för att kunna belysa transport- och infrastrukturrelaterade beslutsproblem och utvärdera dessa: Ett sådant är Strategic Transport Management Analysis (STMA) som förmår hantera såväl ekonomiska variabler (kostnader/intäkter) som ”mjuka” variabler såsom t ex säkerhet, miljö o s v. STMØ-projektet gör genom sina barriäranalyser och sitt utbildningssamarbete Örseundsregionen bättre rustad för att möta framtidens utmaningar inom transportsektorn och för att säkerställa Regionens attraktionskraft, tillväxt och hållbara utveckling.

Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) är ett utbildningssamarbete på Master/Candidatnivå kring kurser i Strategic Transport Management; ett ämne med Öresundsgemensamt perspektiv på utvecklingen av hållbara transportsystem: Förbättrad konkurrenskraft för ökad social och hållbar ekonomisk välfärd i Öresundsregionen kan hindras av bristande integration som grundas i transportrelaterade barriärer. Om dessa kan synliggöras och en gemensam värdegrund för deras övervinnande kan skapas på ömse sidor Sundet kan också integrationen öka. Detta skulle medföra en stärkt konkurrenskraft, som i sin tur ökar integrationen, och därmed konkurrenskraften ytterligare. Genom att framtidens aktörer inom transport- och infrastruktursystemen, både inom företag, organisationer, myndigheter och näringsliv, delvis kan ges likartad kunskapsbas och syn på vinsterna för alla parter av en ökad integration, kan regionens konkurrenskraft, tillväxt, sociala och miljömässiga utveckling tryggas.