Bakgrund

Bakgrund
Ett avreglerat och globaliserat kunskapssamhälle med helt nya krav på produktion, organisation, handel och lokalisering har skapat helt nya utmaningar för transport-, logistik- och infrastruktursektorn i Regionen. Dessutom har nyvunnen medvetenhet om  resurshushållning samt miljö- och klimatfrågan satt sektorn i fokus. Samtidigt identifieras den emellertid som en viktig drivkraft för konkurrenskraft och regional attraktivitet i den globala konkurrensen: Transportsektorn är viktig för Öresundsregionens framtid. Detta gör att sektorn ständigt måste avväga mellan främjande av Regionens tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft samt miljöfrågorna och övriga politiska prioriteringar. Sektorn är dessutom en icke oansenlig arbetsgivare i Regionen. År 2005 sysselsattes hela 113 228 personer mellan 16 och 64 år inom transport, lagring och kommunikation enligt Ørestats databas, varav ca 77 000 inom godshanteringen. Godstransporterna förutspås vidare av EU-kommissionen att öka med 50% fram till år 2020. En förbättrad konkurrenskraft för ökad social och hållbar ekonomisk välfärd i Öresundsregionen står dock inför uppenbara hinder, som i stor utsträckning manifesterar sig i bristande integration. Flera av orsakerna till denna bristande integration kan sökas i transportrelaterade barriärer. Om dessa kan synliggöras och en gemensam värdegrund för deras övervinnande kan skapas på ömse sidor Sundet genom att framtidens aktörer inom transportsystemen kan gå utbildningar som bygger på samma kunskapskärna för att skapa klimatsmarta hållbara transportlösningar i Regionen, kan också integrationen öka. Detta medför en stärkt konkurrenskraft, som i sin tur ökar integrationen - och därmed en hållbar konkurrenskraft - ytterligare. STMØ-projektets arbete syftar därför till att utveckla ett Öresundsövergripande samarbete kring högre utbildning som kan bidra till att skapa en optimerande hållbar Strategisk Transport Management i Öresundsregionen, något som samtidigt innebär ett bättre utnyttjande av Regionens samlade transportutbildningsresurser

Figur 1.  STMØ projektets positive spiral

Efter at broen over Øresund er blevet etableret, er der skabt god mulighed for ud­vik­­lin­­g­en af en Øresundsregion, som vil være resultatet af en tættere sam­men­knyt­ning af hhv. Kø­­benhavn og Malmö, Ho­ved­­­stadsområdet og Skåne, Danmark og Sve­­rige. Denne nye mulighed har ledt til ændringer i rejse-bolig- og ar­bejds­møn­stre, som al­le er tæt knyt­­­tede til niveauet af Øresundsintegrationen. Dette niveau har så­­ledes stor ind­flydelse på transportrelaterede spørgsmål, erhverv, planlægning og mil­jø, samt for, hvor­­dan disse ele­men­ter kan forvaltes og for hvilket videre samspil, der kan op­nås.


STMØ
Transportnäringen har ett uttalat behov av förändrat logistik- och transportarbete som utgår från samhällets högt ställ­da krav på samtidig flexibilitet, prispress och miljöhänsyn. Denna utveckling har kommit att ställa allt hög­re anspråk på kompetenshöjningen inom näringen. Godstransportförsörjning och persontransporter är nödvändiga för att samhället skall fungera på ett effektivt och hållbart sätt. Detta kräver god harmoni mellan transport, infrastruktur och logistik med samtidig hänsyn till miljön. Detta är vad Strategic Transport Management i Öresundsregionen syftar till genom att utifrån barriärstudier problematisera transportutvecklingen i Regionen, fördjupa utbildningssamarbetet, definiera det holistiska ämnet Strategic Transport Management samt genom att stärka och vidareutveckla utbildningssamarbetet.

  Figur 2. Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen

Bilden ovan illustrerar hur hållbar tillväxt i Öresundsregionen byggs upp genom utbildningssamarbeten inom transport, logistik och infrastruktur. De röda trianglarna visar direkta samband på några års sikt, medan de gröna visar mer indirekta samband på lång sikt, samtidigt som miljö- och klimatfrågan hela tiden är en del i processen. Den blå linjen illustrerar dels STMØ-projektets strävan och mål, dels en tidsaxel. STMØ-projektets konkreta bidrag i denna Öresundsregionala process är den första triangeln ”Utbildningsintegration – kompetensintegration - hållbart, effektivt transportsystem.” som bidrar till att skapa hållbart transportsystem för hållbar tillväxt i Regionen. Genom att kartlägga de olika hot och möjligheter som ligger i Öresundsregionens transportutveckling i projektets barriäranalyser konstaterades att huvudbarriärerna finns inom utbildningsområdet: Regionens kompetenser utnyttjas och delas inte i tillräcklig utsträckning. Detta är något som STMØ syftat till att ändra på genom sitt samarbete kring masterkurser inom Strategic Transport Management, där en stor rad speciellt utvalda kurser görs tillgängliga för studenter inom ramen för sina ordinarie examina, och som ger dem ett profilintyg som indikerar att deras Master/Candidatexamen har STMØ-inriktning. Projektet utnyttjar re­dan existerande utbildningsresurser i Regionen genom att samordna utbildningsdelar och kurser som i dag är spridda på olika lärosäten och ämnesområden, till en ny helhet med STM som bas. Samarbetet stärker den gränsregionala integrationen av Öresundsregionens arbetsmarknad till en gemensam och funktionell helhet. Ett erkänt faktum är att studenters möten med utbildningar i andra länder är en viktig del i en integrationsprocess. Förutom att projektet syftat till samarbete kring transport-, logistik, och infrastrukturutbildning, erbjuder STMØ också nya verktyg för att kunna belysa transport- och infrastrukturrelaterade beslutsproblem och utvärdera dessa. Som ett effektivt hjälpmedel har projektet skapat ett konkret interaktivt modellverktyg/programvara som kan användas för att analysera snart sagt alla såväl monetära som icke monetära variabler vid transport-, lokaliserings-, investerings- eller t ex infrastrukturbeslut och av både näringslivs- som av samhällsekonomisk karaktär samt ”mjuka” variabler såsom t ex säkerhet, miljö o s v. Modellen kallas STMA-modellen (Strategic Transport Management Analysis) och ett exempel på hur STMA används är en testkörning på VTS-Öresunds (numera Sound VTS) utveckling (se publikationsserien). Andra verktyg som lyfts fram är olika styrmedel i relation till klimatpåverkan och miljö och deras eventuella konflikt med tillväxt och attraktivitet, nya informations och kommunikationstekniker som kan underlätta för dels integrerande transportsubstitution, dels kunskapsspridning till Öresundsregionens mer perifera områden samt t ex verktyg för att hantera trafiksäkerhet, miljöpåverkan och transporträttsliga tvister.
 Effektresultatet av STMØ-projektet förväntas vara igångsättande utbildningssamarbeten kring transport-, trafik- och logistikutbildningar genom att kurser på båda sidor Öresund i det som gemensamt definierats som Strategic Transport Management tillgängliggörs inom ramen för samverkan i Øresundsuniversitetet.

Organisation
Interreg IIIA-projektet STMØ startade sin verksamhet den 1 juli 2005. Projektansvarig har varit Kerstin Gamelius och projektledare Rolf Åberg, båda på Malmö högskola. Representanter för alla medfinansiärer har ingått i projektets styrelse. Den exekutiva ledningsgruppen har bestått av Rolf Åberg, Carl-Magnus Carlsson, Steen Leleur och Lise Skovby.
Styrelsen har haft regelbundna avstämningsmöten liksom den exekutiva gruppen haft regelbundna arbetsmöten. Projektarbetet har i övrigt varit organiserat i barriäranalysgrupper i två aktivitetsfaser. Barriärgrupperna har haft följande ansvariga:

  • Transportjuridik och erhverv: Lise Skovby
  • Transportlogistik, teknologi och erhverv: Everth Larsson
  • Transportnät, planering, miljö trafiksäkerhet: Steen Leleur
  • Transportstruktur, ekonomi och erhverv: Carl-Magnus Carlsson

Dessa aktiviteter bemannades med dels egen anställd och projektanställd personal, dels extern personal. Resultatet av dessa barriärstudier har presenterats i en publikationsserie indelad i två aktivitetsfaser.

1)         Projektets första aktivitetsfas handlade om att identifiera, kartlägga och analysera transportrelaterade barriärer på bred front. Slutsatserna av denna aktivitet var att ett gemensamt värdeskapande genom Öresundsintegrerade utbildningar inom transportområdet är nödvändigt för att underlätta för gemensamma strategi- och planeringsfunktioner inom både näringslivet, organisationer och inom myndighetssfären. Vissa av de barriärer som analyserades i första fasen skulle med rätt utnyttjande kunna bli till en styrka i den globala ekonomin, medan andra om de inte övervinns riskerar att låsa fast utvecklingen. Dessa huvudresultat av STMØ-projektets första aktivitetsfas gav också utgångspunkterna för gemensamma utbildningsresurser på avancerad nivå i Öresundsregionen i Strategic Transport Management. Det som i grunden binder oss samman - skapar integration - är hållbara transporter; och en gemensam förståelse för hur man skapar dels förutsättningar för sådana, dels utnyttjar dem effektivt, stärker också integrationen och konkurrenskraften.
 

2)         I projektets andra aktivitetsfas fördjupades analysen. Utifrån de resultat som presenterats i den första fasens fyra delrapporter har ett antal centrala analysobjekt valts ut, som tillsammans ger en ökad förståelse för transportbarriärerna och deras uppluckring. Transporternas och infrastrukturens betydelse för Öresundsintegtrationen analyserades utifrån såväl individ- och företagsnivå för regionala aktörer, branschorganisationer, myndigheter och lagstiftare samt politiska beslutsfattare och akademin. Dessutom skapades en excelbaserad beslutsstödsmodell/programvara som tar hänsyn till såväl ekonomiska (monetärt värderingsbara) variabler i en traditionell kostnads-intäktsanalys som ickeekonomiska men rangordningsbara variabler i en multikriterieanalys. Modellen är ett mycket bra verktyg då ett antal handlings- eller beslutsalternativ skall ställas mot varandra och är dessutom flexibel avseende den typ av variabler som kan användas och deras inbördes viktning. Just det faktum att modellen är uppbygd i Excel-miljö, gör den mycket användarvänlig och dessutom enkel att förändra efter nya förutsättningar. Dessutom innebär detta att den lämpar sig utmärkt i undervisningssyfte inom STM, t ex vid skapande av olika scenarier, cases et c på kurser i planering och lokalisering.


Resultat
I dialog med aktörer inom transportsektorn på båda sidor Sundet har STMØ-projektets medlemmar i projektet identifierat åtta barriärgrupper som utgör gränsregionala hinder (Transportlogistik, Teknologi, Transporträtt, Transportstruktur, Transportekonomi, Transportnet, Planlægning, Trafiksikkerhed). Identifikationsarbetet har genomförts i nitton teman i form av workshops och seminarier. De identifierade barriärerna har konstaterats utgöra trafikala huvudhinder för en fortsatt integration i regionen och varje barriär består av en rad mindre hinder som lyfts fram och analyserats i projektet. I våra publikationer ges förslag utifrån projektets mål om ökad integration för barriärernas uppluckring. Några exempel på sådana är att den största öppenheten för logistikintegration i Öresundsregionen är på den taktiska nivån d v s mellan kommuner och större företag, att järnvägens styrsystem bör harmoniseras, att regelharmonisering länderna emellan avseende intermodala transporter är nödvändiga samt inom terminalrätt, att ny informationsteknologi måste utnyttjas effektivare samt hur den skilda demografiska utvecklingen i regionen kan öka jämställdheten i transportbranschen, att redovisningssystem för moms kan utnyttjas att locka till sig nya utländska investerare, att gemensamma ekonomiska styrmedel skulle främja transportutvecklingen, att transportnätet i regionen inte utnyttjas optimalt, att transport och infrastrukturplaneringen bör samlas i en nationsövergripande myndighet samt att sjötrafiksäkerheten kan stärkas med hjälp av en Öresundsgemensam Vessel Traffic Service (VTS).

Som effektresultat av STMØ-projektet har utbildningssamarbeten kring transport-, trafik- och logistikutbildningar instiftats genom att kurser på båda sidor Öresund i Strategic Transport Management tillgängliggjorts inom ramen för Øresundsuniversitetet. STM fyller därför inte bara kunskapsfunktionen att öka kompetensen hos aktörerna inom företag, organisationer och myndigheter - något som i projektets första fas identifierats som en av de viktigare byggstenarna för att öka konkurrenskraften - utan även integrationsfunktionen genom samarbetet mellan lärosäten. Ett effektresultat är även STMA-modellen ( Strategic Transport Management Analysis) som förmår hantera såväl ekonomiska som ”mjuka” variabler som säkerhet, miljö o s v på Öresundsregionala transportproblem.