Litteratur

STMÖ-Kurslitteratur
Projektets arbete med att utveckla Öresundsregional kurslitteratur inom Hållbara Transporter har bedrivits i två faser.

Projektets första aktivitetsfas handlade om att identifiera, kartlägga och analysera transportrelaterade barriärer på bred front. Slutsatserna av denna aktivitet var att ett gemensamt värdeskapande genom Öresundsintegrerade utbildningar inom transportområdet är nödvändigt för att underlätta för gemensamma strategi- och planeringsfunktioner inom både näringslivet, organisationer och inom myndighetssfären. Vissa av de barriärer som analyserades i första fasen skulle med rätt utnyttjande kunna bli till en styrka i den globala ekonomin, medan andra om de inte övervinns riskerar att låsa fast utvecklingen. Dessa huvudresultat av STMØ-projektets första aktivitetsfas gav också utgångspunkterna för gemensamma utbildningsresurser på avancerad nivå i Öresundsregionen i Strategic Transport Management. Det som i grunden binder oss samman - skapar integration - är hållbara transporter; och en gemensam förståelse för hur man skapar dels förutsättningar för sådana, dels utnyttjar dem effektivt, stärker också integrationen och konkurrenskraften.

I den första av dessa analyseras transportbarriärer i Öresundsregionen.

Huvudresultat fas 1:

  • Behovet av gemensam planering av infrastrukturella investeringar och nya finansieringslösningar är skriande. Samtidigt kan utvecklingen gynnas av historiskt olika planeringsstilar och affärskulturer.
  • Ett effektivare utnyttjande av Informations- och kommunikationsteknologi har en stor potential som kunskapsförmedlare och pendlingsverktyg för hållbara transporter och skapar nya möjligheter för hållbar tillväxt genom att förena ökad integration och konkurenskraft i Öresundsregionen med minskade negativa transportexternaliteter.
  • Det finns ett stort behov av harmonisering av lagstiftningen som rör transport av framför allt gods mellan våra bägge länder. Men det krävs också en regelharmonisering inom respektive lands lagstiftning avseende regleringen av de olika transportslagen.
  • Det föreligger tydliga barriärer mellan de tre logistiksystemiska nivåerna; strategisk (infrastruktur), taktisk (transportflöde) och operativ (materialflöde) inom respektive land och inte bara mellan. Störst möjlighet för integration mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen föreligger på den taktiska nivån.
  • Öresundsregionen har samtidigt alla möjligheter för att utvecklas till en nordeuropeisk metropol. Med ett gemensamt varumärke – och en gemensam identitet – och dessutom i en god miljö med stort kulturutbud, marknad och mångfald, kan Regionen framstå som ett självklart val för såväl etablering som boende, utbildning och forskning.
Resultaten av detta arbete presenteras i rapportserien i juni 2006:

   

I projektets andra aktivitetsfas fördjupades analysen. Utifrån de resultat som presenterats i den första fasens fyra delrapporter har ett antal centrala analysobjekt valts ut, som tillsammans ger en ökad förståelse för transportbarriärerna och deras uppluckring. Transporternas och infrastrukturens betydelse för Öresundsintegtrationen analyserades utifrån såväl individ- och företagsnivå för regionala aktörer, branschorganisationer, myndigheter och lagstiftare samt politiska beslutsfattare och akademin. Dessutom skapades en excelbaserad beslutsstödsmodell/programvara som tar hänsyn till såväl ekonomiska (monetärt värderingsbara) variabler i en traditionell kostnads-intäktsanalys som ickeekonomiska men rangordningsbara variabler i en multikriterieanalys. Modellen är ett mycket bra verktyg då ett antal handlings- eller beslutsalternativ skall ställas mot varandra och är dessutom flexibel avseende den typ av variabler som kan användas och deras inbördes viktning. Just det faktum att modellen är uppbygd i Excel-miljö, gör den mycket användarvänlig och dessutom enkel att förändra efter nya förutsättningar. Dessutom innebär detta att den lämpar sig utmärkt i undervisningssyfte inom STM, t ex vid skapande av olika scenarier, cases et c på kurser i planering och lokalisering.


Huvudresultat fas 2:
 
  • Gemensam helhetsanalys av transportsystemen i Öresundsregionen och igångsättande av arbete med att söka finna gemensamma mål och medel för Öresundsregional transportpolitik.
  • Detta skall inte innebära att varken svenska eller danska egenarter skall dominera utan snarare handlar det om att hitta en Öresundsspecifik medelväg mellan de transportpolitiska perspektiven holism och atomism.
  • Flexibilitet från de nationella regeringarna och förståelse för Regionens speciella förutsättningar blir där en nödvändighet.
  • Skapa samsyn på möjligheter, hot och lösningar och att se till att denna samsyn kan delas av alla nivåer och aktörer som planerar, beslutar om och använder Regionens transportsystem. Denna samsyn skapas bäst genom samarbete för gemensamma utbildningsresurser kring transport, logistik och infrastruktur där Strategic Transport Magement är den gemensamma nämnaren.
Projektets andra fas där analysen fördjupats, Rapport 2:
  

Slut-/ effektresultat

Som effektresultat av STMØ-projektet har utbildningssamarbeten kring transport-, trafik- och logistikutbildningar instiftats genom att kurser på båda sidor Öresund i Strategic Transport Management tillgängliggjorts inom ramen för Øresundsuniversitetet. STM fyller därför inte bara kunskapsfunktionen att öka kompetensen hos aktörerna inom företag, organisationer och myndigheter - något som i projektets första fas identifierats som en av de viktigare byggstenarna för att öka konkurrenskraften - utan även integrationsfunktionen genom samarbetet mellan lärosäten. Ett effektresultat är även STMA-modellen ( Strategic Transport Management Analysis) som förmår hantera såväl ekonomiska som ”mjuka” variabler som säkerhet, miljö o s v på Öresundsregionala transportproblem.