Kursutbud

Kurser som ingår i STMÖ-samarbetet

De lärosäten som nedan uppräknas; DTU, CBS, LTH och MAH har alla varit aktörer i projektet Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) inom det av EUs Regionala Utvecklingsfond finansierade Interreg IIIa Öresundsregionen-programmet. Dessa lärosäten, vilka är medlemmar av Øresundsuniversitetet, har överenskommit att inom ramen för sina egna examina på Master-/Candidat-/Civilingenjör- eller -ekonomnivå tillåta studenter att under sin "valfria termin/semester" välja s k STMØ –märkta kurser och överenskommer vidare att dessa automatiskt skall tillgodoräknas studenten i dennes/dennas ordinarie examen. Samtidigt förbinder sig nedan uppräknade lärosäten att erbjuda student som önskar gå viss STMØ -märkt kurs, att i mån av plats bereda denne/denna möjlighet att delta på kursen. Student som valt STMØ -märkta kurser erhåller utöver sitt ordinarie examensbevis, ett särskilt intyg som framhåller den profil sådan student förväntas ha utöver sin nationella examen: Det Öresundsspecifika mervärde som valet av STMØ-kurser ger. Intyget utfärdas av Øresundsuniversitetet och innehåller följande profilbeskrivning:
Studenten har under sin studietid förutom de fackkunskaper och färdigheter som ligger inom den valda examen, genom sitt val av STMØ -kurser därutöver förvärvat kunskaper inom Strategic Transport Management i Öresundsregionen, vilka gör studenten rustad att i sin framtida yrkesroll verka för ökad integration i Regionen, för hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och för effektiva transportsystem.

Kursbroschyr 

DTU-kurser (Danmarks Tekniske Universitet) i det Öresundsregionala samarbetet 
Transport impacts
Public Transport Planning
Traffic Models
Appraisal Methodology
Road safety
Planning Theory

CBS-kurser (Copenhagen Business School) i det Öresundsregionala samarbetet 
International Logistics Management

LTH-kurser (Lunds Tekniska Högskola) i det Öresundsregionala samarbetet 
Trafikprojekt i tätort VTT151
Traffic Safety Science TNV200 (Fristående kurs)
Internationell distributionsteknik MTT045
Logistik i försörjningskedjor MTT240
Processbaserad verksamhetsutveckling MTTN05

MAH-kurser (Malmö högskola) i det Öresundsregionala samarbetet 
Transportsektorn i samhällsekonomin